Fri. Jun 21st, 2024

Tigiraayif hawaasni biyyoolessaa deeggarsa irraa eegamu akka taasisan waamichi dhiyaate

Mootummaan hojii deeggarsa namummaafi deebisanii ijaaruu Naannoo Tigiraayitti hojjechaa jiru caalaatti hawaasni biyyoolessaa deeggarsa irraa eegamu bahachuu akka qabu Ministirri Muummee Ittaanaafi Ministirri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin waamicha dhiyeessan.

Obbo Dammaqaan ambasaaddaroota biyyoota garagaraafi dhaabbilee biyyooleessa Finfinneetti argamaniif haala jiru ibsuun, mootumman deegrsa irraa eegamu Tigiraayif taasisaa jira jedhaniiru.

Naannoo Tigiraayitti Lafti Dhibbantaan 70 hojii qonnaatiin uwwifamaa jiraachuu ibsuun, hojiilee misoomaa supha telekoomiifi barnootaatiinis akkasumas damee adda addaatiin hojiileen jajjabeessoo raawwatamaa jiraachuu dubbataniiru.

Hojii kana ciminaan itti fufuuf garuu hir’inni maallaqaafi rakkoon humnaa jiraachuu dubbachuun, hawaasni biyyooleessaa deeggarsa irraa eegamu bahachuun hojiilee hojjetaman jajjabeessuu akka qaban dhaamaniiru.
Maddi: DhPI

By ADMIN

Leave a Reply