Mon. May 27th, 2024

Qabxiin seensa Yuunvarsiitii ifoome


Qabxiin seensa Yuunvarsiitii ifoomeera.


Haaluma kanaan Saayinsii Uumaamaan dhiiraaf 380, dubartoota 368 yoo ta’u, Saayinsii Hawaasaan dhiiraaf 370, dubartoota 358 fi isaa ol ta’uu Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa olaanoo beeksiseera.


Naannoo Tigraayii fi Matakkalitti ammoo Saayinsii Uumaamaan dhiiraaf 358, Dubartootaaf 350 yoo ta’u, Saayinsii Hawaasummaan dhiiraaf 348 fi dubartootaaf 340 ta’uu himameera.

By ADMIN

Leave a Reply