Sat. Jul 13th, 2024

Magaalaa Bulee Horaatti itti gaafamtootaafi ogeessota Waajjira Daldalaa dabalatee namoota daldala boba’aa seer-malee keessaa harka qaban jedhamanii shakkaman to’annoo seeraa jala oolchuu Waajjirri Poolisii Magaalaa Bulee Horaa beeksise.

Magaalaa Bulee Horaatti daldalli boba’aa seer-malee babaldhachaa dhufuun balaa abiddaa adda addaa geessisaa turuu OBN yeroo adda addaatti gabaasaa tureera.

Daldala seer-malee to’achuuf ammoo Waajjirri Poolisii magaalichaa tarkaanfii seeraa fudhachaa akka jiru ibseera. Tarkaanfii fudhatamaa jiruun itti gaafatamaa Waajjira Daldalaa dabalatee namoota torba daldala seer-malee keessatti hirmaannaa qaban jedhamanii shakkaman to’annaa jala oolcheera jedhe Waajjirri Poolisii magaalichaa.

Waajjira Poolisii magaalichatti dursaan divizhiinii hojii qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa Saajin Olaanaa Abarraa Ji’oo akka jedhanitti, daldala seer-malee boba’aa babal’ataa jiru bu’uurarraa dhabamsiisuuf koreen qorannaa waajjiraalee haqaafi mana murtiirraa hundaahuu himanii jiru.

Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa Obbo Yaatanii Bariisoo yaada OBN’f kennaniin tarkaanfiin seeraa fudhatamu akkuma jirutti tahee, ogeeyyii Waajjira Daldalaa magaalichaa keessa hojjatan daldala see-rmalee kana waliin hidhata qaban jechuun shakkaman shan irratti tarkaanfii bulchiinsaa kan fudhatan tahuu himan. Kanaanis hojjattoonni shanan Waajjira Daldalaa irraa kaafamuun waajjiraalee biraa irratti ramaddiin akka kennamuuf murteeffamuu himaniiru. Ragaan seeraa irratti qulqulloofnaan tarkaanfii seeraas akka irratti fudhatamuuf koree qorannaatiif dabarfameera jedhan obbo Yaataniin.

By ADMIN

Leave a Reply