Mon. May 27th, 2024

Paartiileen morkattootaa, Aktiivistoonni, waldaaleen Sivikii, miidiyaalee walumagalatti lammileen biyyattii seenessa walitti nama buusanifi hojii tokkummaa ummatasaanii diigan irraa of qusachuu akka qaban Manni Maree Waloo Paartiilee Siyaasaa Itiyoophiyaa beeksise.

Nageenyummaafi tasgabbii ummataa akkasumas birmadummaa biyyattii kabachisuun cinaatti mootummaan itti gaafatamummaa dursaafi dirqama akka qabus manni marichaa beeksiseera.

Paartiileen siyaasaa heyyamni kennameef filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bifa milk’aeen akka gaggeeffamuuf gaheesanii akka bahaataniif Manni Maree waloo Kun hubachiseera.

Manni Marichaa dhimma kanaafi biroorratti ibsa kenneera.

OBN

By ADMIN

Leave a Reply