Fri. Jun 21st, 2024

Jilli Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguddaatti Mana barumsaa sad.2ffaa IFA Surroo Barguddaa Waajira Giifti dureen ijaarame eebbise.


Godina Gujii Lixaa Aanaa Surroo Barguddaatti manni barumsaa sadrkaa 2ffaa Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo Birri Miliyoona 20 oliin ijaarame eebbifame.
Sirna eebbaa kanarratti, Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoo, Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, aanga’oonni mootummaa, abbootii gadaa fi jiraattoonni aanichaa argamaniiru.
Manni barumsaa kun kompiitera, kutaa yaalii barattoota, mana dubbisaa, dabalatee biiroo barsiisotaan ala dareewwan barnootaa 26 kan qabuufi barattoota 1054 barsiisuuf qophii taheera; yeroo ammaa kanatti barattoota kutaa 9-12tti jiran 1039 barsiisaa akka jiru Itti gaafatamaan Waajjira Barnootaa Godina Gujii Lixaa Obbo Gammadee Roobaarraa OBNitti himaniru.


Bakka manni barumsaa amma bifa ammayyaan ijaarame kanatti kana dura sababii hanqina daree barnootaan barattoonni hedduun barnootaa akka addaan kutaniifi qulqullina barnootaa millkeessuufillee danqaa akka tures himaniiru.
Maatiin barattootaafi jiraattonni naannichaa dubbisnes, kana dura hanqina mana barumsaa sadarkaa 2ffaatiin baasii guddaaf saaxilamuun alatti barattoonni lafa fagoo deemuun akka rakkataa turaniifi keessumaa ijoolleen shamarranii heeruma umurii maleef saaxilamaa turu dubbatan.


Manni barumsaa sad 2ffaa Ifa Ssurroo Barguddaa Giifti Duree Znnaash Taayaachoon ijaarame rakkoo sana waan nuuf fureef , baasii humnaa oliis dandamannee, ijoollee kenya barsiifachuutti gammadne jedhaniru.
Humnaafi qabeenya qabnuun mana barumsaa arganne kana jabeeffachuu qabnas jedhaniiru.

Barsiisonni mana barumsichaa dubbisnes,rakkoon gama baruufi barsiisuutiin nu mudachaa ture manni barumsaa sadarkaasaa eeggate ijaaramuun qulqullina barnootaa milkeessuun cinaatti hawaasa dheebuu barnootaa qabuufis furmaata ta’a jedhan.
Barattoonnis deeggarsa fi haala mijataa argannetti fayyadamuun rakkoo kana dura ture cabsinee, bakka yaadne gahuuf jabaannee barannee egeree biyyaaf in tumsina jedhaniru. Sabboonaa Gaddafaatu gaabse.

OBN

By ADMIN

Leave a Reply