Fri. Jun 21st, 2024

Jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkame!

Jijjiirraan barattootaa Yunivarsitiirraa gara Yunivarsitiitti taasifamu yeroof dhorkamuu Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa beeksise.

Gabatee yeroo (Kaalaaandarii) barnoota sababa koviid-19fi kanneen birootiin waldha’e durreessuuf jecha jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkamuun eerameera.Ta’us haalli dirqisiisaan yoo jiraate jijjiirrichi ilaalamuu akka danda’u ministeerichi ibseera.

By ADMIN

Leave a Reply