Fri. Jun 21st, 2024

Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannee himatamaan yakka Ajjeechaa Suukanneessaa raawwate hidhaa cimaadhaan umurii guutuun adabame.

Akka galmeen qorannaa Poolisii Bulciinsa Magaalaa Shaashamannee ibsutti himatamaan Balaay Balaachoo jedhamu Mana Miidhamtoota Abbaa Manaa Ob.Geetaachoo Galaayee fi Haadha Manaa Adde Fallaqach Tasammaatti Wardiyyaadhaan qaxaramee otoo hojjachaa jiruu sababa Mindaa nadhoowwatan jedhuun Onkoloolessa 2 bara 2013 yakka Ajjechaa kana irratti raawwateera.
Himatamaan kun Abbaa Manaa Sibiila Feerroodhaan rukutee erga kuffisee booda Harkaa fi Miila hidhee yoo Ajjeesu Haadha Manaa Immoo laphee gubbaa Albeedhaan waraanee akka hin iyyineef Afaani Uuffataan Ukkamsee Ajeeseera.


Erga yakka kan raawwateen booda Birri 300 fi Moobayila 2 Mana keessaa fudhatee gara Magaalaa Hawaasaa deemuun guyyoota Sadiif achii keessa dhokatee erga turee booda gara Godina Gujii Bahaatti miliqee dhokatee otoo jiruu hordoffii Poolisii Magaalaa Shaashamanneetiin to’annaa seeraa jala oleera.


Poolisiin fi Abbaan Alangaa Galmee himatamaa ragaa Namaa fi Mana Yaalaatiin gurmeessan Abbaan Alangaa Mana Murtii Oolaanaa Godinaa Arsii Lixaatiif ergameera.


Manni Murtiis galmee himanna gama Abbaa Alangaatiin dhiyaateef erga ilaaleen booda himatamaan kun haala gara jabeenyaan gutamee yakka kana raawwachuusaa ragaa Abbaa Alangaa irraa mirkaneeffachuudhaan dhaddacha Amajjii 05 bara 2013 oleen hidhaa cimaa Umurii guutuun akka adabamu itti murteesseera.

Maddi: Komishinii Poolisii Oromiyaa

By ADMIN

Leave a Reply