Wed. Jun 12th, 2024

Bankiin Awaash Kaawunsilii Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Waliin Walii galtee waliin Hojjechuu Mallatteesse.

Baankiin Awaashiifi Kaawunsiliin Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Walii galtee waliin hojjechuuf dandeessisu mallatteessan.

Walii galticha kan Mallatteessan Hojii Raawwachiisaa Baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraaw fi pireezidantii Kaawunsilii Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Dr. Iyyaasuu Eeliyaas yoo ta’an, walii galtichi hojmaata Dhaabbilee Amantaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojiiwwan miseensa kaawunsilichaafi waldaalee amantootaa fayyadamtoota sirna faayinaansii Baankii Awaashiin fayyadamoo taasisu uumuuf kan dandeessisu ta’uu hoggantoonni dhaabbilee lamaanii ibsaniiru.

Baankiin Awaash Hojmaata mootummaan baasu bu’uura godhachuun hojmaataalee dhaabbilee Mootummaa fi Miti-Mootummaa adda addaa waliin hojjechuuf dandeessisu diriirsuun kutaalee hawaasaa gara garaa fayyadamtoota taasisaa jiraachuusaas Obbo Tsaaahaay wayita walii galticha mallatteessan ibsaniiru.

Kaawunsiliin Waldaalee Amantoota Wangeelaa itoophiyaa Miseensota Miiliyoona 30 oliifi Waldaalee kuma 35 ol ta’aniin dhiyeenya kana kan hundaa’e yoo ta’u, mul’anni inni qabatee ka’e fayyadamummaa Diinagdeefi hawaasummaa miseensota isaa mirkaneessuufi  guddina biyyaa keessatti gumaacha olaanaa taasisuuf kan isa dandeessisu ta’us pirezidentiin Kaawunsilichaa beeksisaniiru.

#AwashBank

By ADMIN

Leave a Reply